GDPR

GDPR

Vážení zákazníci,
 
ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá, a z tohto dôvodu Vás chceme informovať akým spôsobom obchodná spoločnosť firma, s.r.o., so sídlom XXXXXXXXXXXXXX, IČO: XXXXXXX, zapísanej v Obchodnom registri   Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: XXXXXX/P, postupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zákazníkov.
 
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími právnymi predpismi.
 
Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov.
V našej obchodnej spoločnosti pôsobí zodpovedná osoba (tzv. dataprotectionofficer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú nasledovné:
 
info@firma.sk